Statut

STATUT STOWARZYSZENIA „TTB POZNAŃ”

 

Rozdział 1. Postanowienia ogólne.

 

Nazwa stowarzyszenia; podstawa działania

 1. Stowarzyszenie działa pod nazwą: „TTB Poznań” (zwane dalej „stowarzyszeniem”).
 2. Podstawą działania stowarzyszenia jest niniejszy statut (zwany dalej „statutem”).

 

Teren działania i siedziba

 1. Siedzibą stowarzyszenia jest miasto Poznań.
 2. Stowarzyszenie swoim działaniem obejmuje obszar Rzeczypospolitej Polskiej, ze szczególnym uwzględnieniem Poznania i województwa wielkopolskiego.

 

Działalność stowarzyszenia

 1. Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków.
 2. Do prowadzenia swoich spraw stowarzyszenie może zatrudniać pracowników.
 3. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą jako dodatkową, służącą realizacji celów statutowych na ogólnych zasadach określonych w odrębnych przepisach prawa.
 4. Dochód z działalności gospodarczej stowarzyszenia służy realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków.

 

Krajowa i międzynarodowa działalność stowarzyszenia

 1. Stowarzyszenie może należeć do organizacji międzynarodowych jeżeli nie narusza to zobowiązań wynikających z umów międzynarodowych, których Rzeczpospolita Polska jest stroną.
 2. Stowarzyszenie może współpracować z innymi organizacjami krajowymi i międzynarodowymi oraz społecznościami międzynarodowymi o takim samym lub podobnym profilu działania.

 

Rozdział 2. Cele i sposoby działania.

 

Cele

Celami podstawowymi Stowarzyszenia, zgodnie z ustawą o ochronie zwierząt z dnia 21 sierpnia 1997r. (Dz. U. z dnia 23 września 1997r. Nr 111, poz. 724), są:

 1. Działanie na rzecz humanitarnego traktowania zwierząt, w szczególności psów, poszanowania ich praw, objęcia ochroną i otoczenia opieką.
 2. Ochrona praw zwierząt, w szczególności psów obejmująca:

 

 1. niesienie pomocy zwierzętom domowym, które pozostają czyjąś własnością, lecz nie są traktowane w sposób humanitarny oraz łamane zostają ich prawa.
 2. niesienie pomocy zwierzętom wolno żyjącym lub bezpańskim – bezdomnym, chorym i szczególnie potrzebującym pomocy.
 3. niesienie pomocy zwierzętom bezdomnym ze szczególnym uwzględnieniem zwierząt przebywających w schroniskach oraz uwzględnieniem ras należących do grupy „TTB” ( Terriery typu bull).
 4. zapobieganie i przeciwdziałanie bezdomności psów, w szczególności ras American Pit Bull Terrier, American Staffordshire Terrier, Staffordshire Bull terrier, Bull terrier oraz psom w typie w/w ras, potocznie nazywanymi „TTB”.
 5. Propagowanie informacji na temat ras TTB i w typie rasy TTB oraz promowanie ich pozytywnego wizerunku w środowisku.
 6. Promowanie idei: „rasowy równa się rodowodowy”, jak też promowanie poszczególnych ras i wiedzy kynologicznej oraz rozwoju w temacie odpowiedniego wyboru i wychowania psa.
 7. Przeciwdziałanie wszelkim formom niekontrolowanego rozrodu psów. Uświadamianie w zakresie kastracji i sterylizacji zwierząt.
 8. Wspieranie i organizowanie akcji sterylizacji i znakowania psów.
 9. Aktywne zwalczanie przejawów znęcania się nad zwierzętami łącznie z interwencją wspólnie z upoważnionym organem prawnym.
 10. Działalność na rzecz dobra publicznego w zakresie zapewnienia ochrony praw zwierząt.
 11. Wspieranie władz samorządowych w prowadzonych przez nie inicjatywach mających na celu kształtowanie świadomości właścicieli psów w zakresie ich obowiązków zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236 poz. 2008 z późn. zm.) i uchwałą Nr XLVI/700/VI/2013 Rady Miasta Poznania z dnia 26-02-2013 w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w Poznaniu.
 12. Przeciwdziałanie wszelkim formom stosowania okrucieństwa wobec zwierząt, a w szczególności przeciwdziałaniu pseudo hodowlom, walkom psów oraz życiu na łańcuchach.
 13. Kształtowanie właściwego stosunku do zwierząt i propagowanie odpowiedzialności za prawidłowy byt zwierząt domowych (zwłaszcza psów).
 14. Krzewienie wśród społeczeństwa idei ochrony środowiska przyrodniczego, a zwłaszcza świata zwierząt.
 15. Podejmowanie działań zapobiegawczych w zakresie ochrony zwierząt.
 16. Zajmowanie czynnej postawy wobec przejawów okrutnego traktowania zwierząt.
 17. Współdziałanie z właściwymi organami państwowymi w zakresie ścigania winnych okrucieństwa wobec zwierząt.

 

Sposoby działania

Stowarzyszenie, zgodnie z ustawą o ochronie zwierząt z dnia 21 sierpnia 1997r. (Dz. U. z dnia 23 września 1997r.), realizuje swoje cele  poprzez:

 1. Udzielanie pomocy w znajdowaniu nowych domów dla psów, których właściciele z taką prośbą zgłoszą się do Stowarzyszenia.
 2. Organizowanie wolontariatu w oparciu o Ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w szczególności na rzecz schronisk dla zwierząt.
 3. Współpracę ze schroniskami w zakresie opieki nad trafiającymi do nich psami, w szczególności terrierami typu bull.
 4. Udzielanie porad behawiorystycznych oraz porad dotyczących prawidłowego szkolenia i prowadzenia psów, w szczególności terierów typu bull.
 5. Przeprowadzanie szkoleń i akcji informacyjnych promujących humanitarne traktowanie zwierząt.
 6. Prowadzenie działalności propagandowej i wydawniczej w zakresie ochrony zwierząt oraz ochrony środowiska.
 7. Angażowanie się we współpracę z mediami, innymi organizacjami działającymi na rzecz zwierząt, a także służbami publicznymi, jak Policja, Straż Miejska i TOZ.
 8. Sprawowanie nadzoru i kontroli nad przestrzeganiem przepisów i praw w dziedzinie ochrony zwierząt i środowiska, w tym współdziałanie z właściwymi instytucjami w zakresie ochrony zwierząt.
 9. Występowanie z inicjatywami w zakresie wydawania przepisów dotyczących praw zwierząt oraz współuczestniczenia w tworzeniu aktów prawnych z tym związanych.
 10. Prowadzenie działań zmniejszających populację bezdomnych zwierząt, a w szczególności akcji: adopcyjnych, sterylizacji i kastracji oraz rejestracji i identyfikacji zwierząt..
 11. Wspieranie wszelkich działań na rzecz udzielenia pomocy zwierzętom bezdomnym, chorym, niechcianym i krzywdzonym przez człowieka.
 1. Podejmowanie interwencji w przypadku niehumanitarnego traktowania zwierząt, w szczególności terierów typu bull.
 2. Składanie zawiadomień o łamaniu praw zwierząt do organów ścigania i występowanie w roli oskarżyciela posiłkowego w przypadku wszczęcia postępowania sądowego. Współdziałanie z właściwymi organami państwowymi w zakresie ścigania osób winnych okrutnego obchodzenia się ze zwierzętami oraz występowanie z wnioskami o ich ukaranie .
 3. Prowadzenie akcji adopcyjnych we wszystkich dostępnych mediach.
 4. Organizację imprez kulturalno-rozrywkowych, celem promocji idei ochrony zwierząt i humanitarnego ich traktowania oraz promocji idei ochrony środowiska.
 5. Organizowanie aukcji i zbiórek pieniężnych, z których dochód przeznaczany jest na opiekę weterynaryjną i koszty związane z utrzymaniem zwierząt znajdujących się pod opieką Stowarzyszenia.
 6. Wspieranie wszelkich działań mających na celu pomoc bezdomnym zwierzętom: poprawę warunków bytu w schroniskach, leczenie i rehabilitację zwierząt bezdomnych, przebywających w schroniskach lub u tymczasowych opiekunów oraz wspomaganie schronisk w przeprowadzaniu adopcji.
 7. Tworzenie i prowadzenie schronisk dla bezdomnych zwierząt domowych we własnym zakresie i w formie zleconej (działalność ta prowadzona będzie jako działalność odpłatna (PKD 93.05.Z) i nieodpłatna).
 8. Organizowanie i nadzór nad tymczasowymi domami/przytuliskami, gdzie czasowo umieszczane będą zwierzęta potrzebujące natychmiastowej pomocy.
 9. Wspieranie osób prywatnych opiekujących się zwierzętami, organizowanie zbiórek na ich rzecz oraz pozyskiwanie sponsorów dla ich działań.
 10. Podejmowanie działań profilaktycznych w zakresie ochrony zwierząt.
 11. Czynną postawę przy zwalczaniu wszelkich przejawów znęcania się nad zwierzętami, bezpośrednie działanie w ich obronie i niesienie im pomocy.
 12. Aktywne działanie w zakresie przestrzegania praw zwierząt.
 13. Prowadzenie i wspieranie działalności edukacyjnej w zakresie ochrony zwierząt.
 14. Współpracę z instytucjami: oświatowo – wychowawczymi, kulturalnymi i samorządowymi.
 15. Współpracę z innymi organizacjami i instytucjami zajmującymi się ochroną zwierząt oraz ochroną środowiska, w tym zagranicznymi i międzynarodowymi.
 16. Popieranie prac naukowo – badawczych, których celem jest ochrona zwierząt.
 17. Przeprowadzanie interwencji z udziałem organów ścigania i Państwowej Inspekcji Weterynaryjnej w przypadkach znęcania się nad zwierzętami.
 18. Informowanie o przypadkach znęcania się nad zwierzętami organów ścigania.
 19. Inne działania mające na celu pomoc uprawnionym instytucjom w egzekwowaniu przepisów ustawy o ochronie zwierząt.

 

Rozdział 3. Sposób nabywania i utraty członkostwa, przyczyny utraty członkostwa oraz prawa i obowiązki członków.

 

Oddział 1. Członkostwo.

Uprawnieni do zrzeszania się

Stowarzyszenie zrzesza:

 • członków zwyczajnych,
 • członków wspierających,
 • członków honorowych.

 

Członek zwyczajny

 1. Członkiem zwyczajnym może być osoba fizyczna:
 • obywatel polski:
  1. mający pełną zdolność do czynności prawnych i niepozbawiony praw publicznych;
  2. małoletni w wieku od 16 do 18 lat, który ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych;
  3. małoletni poniżej 16 lat, za zgodą przedstawiciela ustawowego;
 • cudzoziemiec, bez względu na miejsce zamieszkania, zgodnie z przepisami obowiązującymi obywateli polskich.
 1. Małoletni w wieku od 16 do 18 lat, który ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych, może należeć do stowarzyszenia i korzystać z czynnego i biernego prawa wyborczego, z tym że w składzie zarządu stowarzyszenia większość muszą stanowić osoby o pełnej zdolności do czynności prawnych.
 2. Małoletni poniżej 16 lat może, za zgodą przedstawiciela ustawowego, należeć do stowarzyszenia, bez prawa udziału w głosowaniu na walnych zebraniach oraz bez korzystania z czynnego i biernego prawa wyborczego do władz stowarzyszenia.

 

Członek wspierający

 1. Członkiem wspierającym może być:
 1. osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynność prawnych i niepozbawiona praw publicznych
 2. osoba prawna.
  1. Osoba prawna działa w stowarzyszeniu przez swojego przedstawiciela.
  2. Członek wspierający nie posiada czynnego i biernego prawa wyborczego do władz stowarzyszenia, może jednak brać udział z głosem doradczym na walnych zebraniach.

 

Członek honorowy

 1. Członkiem honorowym może być osoba fizyczna niepozbawiona praw publicznych, która wniosła wybitny wkład w rozwój stowarzyszenia lub w inny szczególny sposób zasłużyła się dla ochrony praw zwierząt.
 2. Godność członka honorowego nadaje się zgodnie z postanowieniami odrębnej uchwały walnego zebrania.
 3. Członek honorowy jest zwolniony z uiszczania składek członkowskich.

 

Oddział 2. Sposób nabywania i utraty członkostwa, przyczyny utraty członkostwa

 

Nabycie członkostwa

 1. Przyjęcie członka zwyczajnego do następuje poprzez złożenie
  przez zainteresowanego pisemnego wniosku.
 2. Przyjęcie członka wspierającego do stowarzyszenia następuje w formie uchwały Zarządu podjętej w oparciu o pisemny wniosek zainteresowanej osoby.

 

Utrata członkostwa

 1. Członkostwo w stowarzyszeniu ustaje na skutek:
 1. dobrowolnej rezygnacji z przynależności do stowarzyszenia – zgłoszonej na piśmie;
 2. śmierci członka będącego osobą fizyczną;
 3. likwidacji członka będącego osobą prawną, utraty osobowości prawnej;
 4. rozwiązania stowarzyszenia;
 5. zalegania z opłatą świadczeń, w okresie dłuższym niż 24 miesiące.

 

 1. Wykluczenie członka może nastąpić w przypadku:
 1. niebrania udziału w realizacji zadań statutowych przez okres ponad dwóch lat;
 2. naruszenia statutu lub innych przepisów prawnych;
 3. postępowania, które dyskwalifikuje daną osobę, jako członka stowarzyszenia lub godzi w dobre imię stowarzyszenia;
 4. działania na szkodę stowarzyszenia.

 

 1. Wykluczenie członka następuje na podstawie uchwały zarządu. Zarząd zobowiązany jest zawiadomić członka o wykluczeniu, podając przyczynę oraz wskazując organ uprawniony do rozpatrzenia odwołania i termin jego złożenia.
 2. Uchwała zarządu, w sprawie wykluczenia, może być zaskarżona, w terminie 30 dni od daty jej doręczenia, do komisji rewizyjnej za pośrednictwem zarządu.

 

Oddział 3. Prawa i obowiązki członków.

 

Prawa i obowiązki członków

 1. Członek stowarzyszenia ma prawo:
 1. czynnego i biernego prawa wyborczego do władz stowarzyszenia,
  chyba że statut stanowi inaczej;
 2. uczestniczenia w przedsięwzięciach stowarzyszenia;
 3. otrzymywania od władz stowarzyszenia pomocy w realizacji zadań statutowych;
 4. używania odznak, znaków i bander zgodnie z uchwałami władz stowarzyszenia;
 5. korzystania z innych uprawnień wynikających ze statutu i uchwał władz stowarzyszenia;
 6. zgłaszania opinii, postulatów i wniosków do władz stowarzyszenia w sprawach związanych z jego działalnością.
 7. Członek zwyczajny ma obowiązek brania udziału w działalności stowarzyszenia
  i realizacji jego celów, przestrzegania przepisów, w tym statutu i uchwał władz stowarzyszenia, a także bieżącego opłacania składki członkowskiej.
 8. Członek wspierający ma obowiązek wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń na rzecz stowarzyszenia, przestrzegania statutu i uchwał władz stowarzyszenia.

 

Rozdział 4. Organy stowarzyszenia.

 

Oddział 1. Zarząd.

 

Kompetencje; skład

 1. Zarząd prowadzi sprawy stowarzyszenia i reprezentuje stowarzyszenie.
 2. Do kompetencji Zarządu należy:
  1. Przyjmowanie oraz skreślanie członków Stowarzyszenia;
  2. Reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu;
  3. Kierowanie bieżącą działalnością Stowarzyszenia;
  4. Zwoływanie Walnego Zebrania Członków;
  5. Realizowanie uchwał Walnego Zebrania Członków;
  6. Zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia;
  7. Sporządzanie planów pracy Stowarzyszenia;
  8. Zatwierdzanie rocznych bilansów.
 3. Zarząd składa się z trzech do pięciu członków.
 4. Członków zarządu powołuje i odwołuje walne zebranie.

 

Wygaśnięcie mandatu

 1. Członkowie zarządu są wybierani na 5-letnią kadencję.
 2. Mandat członka zarządu wygasa najpóźniej z dniem odbycia walnego zebrania zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka zarządu.
 3. Mandat członka zarządu wygasa również wskutek śmierci, rezygnacji albo odwołania go ze składu zarządu.
 4. Do złożenia rezygnacji przez członka zarządu stosuje się odpowiednio przepisy o wypowiedzeniu zlecenia przez przyjmującego zlecenie.

 

Odwołanie

 1. Członek zarządu może być w każdym czasie odwołany uchwałą walnego zebrania.
 2. Uchwała walnego zebrania może zawierać inne postanowienia, w szczególności ograniczać prawo odwołania członka zarządu do ważnych powodów.
 3. Odwołany członek zarządu jest uprawniony i obowiązany złożyć wyjaśnienia w toku przygotowywania sprawozdania zarządu i sprawozdania finansowego, obejmujących okres pełnienia przez niego funkcji członka zarządu, oraz do udziału w walnym zebraniu zatwierdzającym sprawozdanie zarządu z działalności stowarzyszenia oraz sprawozdanie finansowe za ubiegły rok obrotowy, chyba że akt odwołania stanowi inaczej.

 

Zarząd wieloosobowy

 1. Jeżeli zarząd jest wieloosobowy, wszyscy jego członkowie są obowiązani i uprawnieni do wspólnego prowadzenia spraw s
 2. Uchwały zarządu zapadają bezwzględną większością głosów. W przypadku równości głosów decyduje głos prezesa zarządu.
 3. Uchwały zarządu mogą być powzięte, jeżeli wszyscy członkowie zostali prawidłowo zawiadomieni o posiedzeniu zarządu.
 4. Jeżeli uchwała walnego zebrania o powołaniu członków zarządu nie przyznaje komisji rewizyjnej prawa do uchwalenia lub zatwierdzenia regulaminu zarządu, zarząd może uchwalić swój regulamin.

 

Zakres reprezentacji

 1. Prawo członka zarządu do reprezentowania stowarzyszenia dotyczy wszystkich czynności sądowych i pozasądowych stowarzyszenia.
 2. Prawa członka zarządu do reprezentowania stowarzyszenia nie można ograniczyć ze skutkiem prawnym wobec osób trzecich.

 

Reprezentacja

 1. Jeżeli zarząd jest wieloosobowy, do składania oświadczeń w imieniu Stowarzyszenia uprawniony jest:
 2. Prezes Zarządu jednoosobowo,
 3. Dwaj członkowie zarządu łącznie.
 4. Oświadczenia składane stowarzyszeniu oraz doręczenia pism stowarzyszeniu mogą być dokonywane wobec jednego członka zarządu.

 

Ograniczenia wobec stowarzyszenia

Wobec stowarzyszenia członkowie zarządu podlegają ograniczeniom ustanowionym
w statucie, regulaminie zarządu oraz w uchwałach walnego zebrania.

 

Protokoły

Uchwały zarządu są protokołowane. Protokoły powinny zawierać porządek obrad, nazwiska i imiona obecnych członków zarządu, liczbę głosów oddanych na poszczególne uchwały oraz zdania odrębne. Protokoły podpisują obecni członkowie zarządu.

 

Sprzeczność interesów

W przypadku sprzeczności interesów stowarzyszenia z interesami członka zarządu, jego współmałżonka, krewnych i powinowatych do drugiego stopnia oraz osób, z którymi jest powiązany osobiście, członek zarządu powinien wstrzymać się od udziału w rozstrzyganiu takich spraw i może żądać zaznaczenia tego w protokole.

 

Umowy z członkiem zarządu

W umowie między stowarzyszeniem a członkiem zarządu, jak również w sporze z nim, stowarzyszenie reprezentuje komisja rewizyjna albo pełnomocnik powołany uchwałą walnego zebrania.

Oddział 2. Nadzór.

 

Komisja Rewizyjna

W stowarzyszeniu ustanawia się komisję rewizyjną.

 

Zadania komisji rewizyjnej

 1. Komisja rewizyjna sprawuje nadzór nad działalnością stowarzyszenia we wszystkich dziedzinach jego działalności.
 2. Komisja rewizyjna nie ma prawa wydawania zarządowi wiążących poleceń dotyczących prowadzenia spraw stowarzyszenia.
 3. Do szczególnych obowiązków komisji rewizyjnej należy ocena sprawozdania zarządu z działalności stowarzyszenia oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy (i jego zatwierdzenie), w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym, oraz wniosków zarządu, a także składanie walnemu zebraniu pisemnego sprawozdania z wyników tej oceny.
 4. W celu wykonania swoich obowiązków komisja rewizyjna może badać wszystkie dokumenty stowarzyszenia, żądać od zarządu i pracowników sprawozdań i wyjaśnień oraz dokonywać rewizji stanu majątku stowarzyszenia.

 

Rozszerzenie uprawnień

 1. Uchwała walnego zebrania może rozszerzyć uprawnienia komisji rewizyjnej, a w szczególności stanowić, że zarząd jest obowiązany uzyskać zgodę komisji rewizyjnej przed dokonaniem oznaczonych w Statucie czynności, oraz przekazać komisji rewizyjnej prawo zawieszania w czynnościach, z ważnych powodów, poszczególnych lub wszystkich członków zarządu.
 2. Jeżeli komisja rewizyjna nie wyrazi zgody na dokonanie określonej czynności, zarząd może zwrócić się do walnego zebrania, aby powzięło uchwałę udzielającą zgodę na dokonanie tej czynności.

 

Skład; wybór

Komisja rewizyjna składa się co najmniej z dwóch do pięciu członków, powoływanych i odwoływanych uchwałą walnego zebrania.

 

Kadencja

 1. Członkowie komisji rewizyjnej są powoływani na okres 4 lat.
 2. Uchwałą walnego zebrania członkowie komisji rewizyjnej mogą być odwołani w każdym czasie.
 3. Przepisy § 15 i 16 stosuje się odpowiednio.

 

Zakaz łączenia stanowisk

 1. Członek zarządu, likwidator oraz zatrudniony w stowarzyszeniu księgowy, radca prawny lub adwokat nie może być jednocześnie członkiem komisji rewizyjnej.
 2. Członkiem komisji rewizyjnej nie może być również osoba, która:
 3. pozostaje z członkiem zarządu w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej,
 4. była skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
 5. Przepis ust. 1 stosuje się również do innych osób, które podlegają bezpośrednio członkowi zarządu albo likwidatorowi.

 

Uchwały komisji rewizyjnej

 1. Komisja rewizyjna podejmuje uchwały, jeżeli na posiedzeniu są obecni wszyscy jej członkowie.
 2. Z przebiegu posiedzenia komisji rewizyjnej sporządza się protokół.
 3. Walne zebranie członków może uchwalać regulamin komisji rewizyjnej, określający jej organizację i sposób wykonywania czynności lub upoważnić komisję rewizyjną do uchwalenia jej regulaminu.
 4. Uchwały komisji rewizyjnej zapadają bezwzględną większością głosów.
  W przypadku równości głosów rozstrzyga głos przewodniczącego komisji rewizyjnej.
 5. Do protokołów komisji rewizyjnej stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące protokołów zarządu.

 

Zwołanie posiedzenia

 1. Zarząd lub członek komisji rewizyjnej mogą żądać zwołania komisji rewizyjnej, podając proponowany porządek obrad. Przewodniczący komisji rewizyjnej zwołuje posiedzenie w terminie dwóch tygodni od dnia otrzymania wniosku.
 2. Jeżeli przewodniczący komisji rewizyjnej nie zwoła posiedzenia zgodnie z ust. 1, wnioskodawca może je zwołać samodzielnie, podając datę, miejsce i proponowany porządek obrad.
 3. Komisja rewizyjna powinna być zwoływana w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz w roku obrotowym.

 

Zasada kolegialnego działania

 1. Komisja rewizyjna wykonuje swoje obowiązki kolegialnie, może jednak delegować swoich członków do samodzielnego pełnienia określonych czynności nadzorczych. Członkowie ci mają prawo uczestniczenia w posiedzeniach zarządu z głosem doradczym. Zarząd obowiązany jest zawiadomić ich uprzednio o każdym swoim posiedzeniu.
 2. Członkowie komisji rewizyjnej, delegowani do stałego indywidualnego wykonywania nadzoru, mogą otrzymywać osobne wynagrodzenie, którego wysokość ustala walne zebranie członków. Walne zebranie członków może powierzyć to uprawnienie komisji rewizyjnej. Do członków takich stosuje się zakaz konkurencji, o którym mowa w § 25.

Oddział 3. Walne zebranie.

 

Walne zebranie

Najwyższą władzą stowarzyszenia jest walne zebranie członków (zwanymi „walnym zebraniem”).

 

Uchwały

 1. Uchwały członków są podejmowane na walnym zebraniu
 1. Bez odbycia walnego zebrania mogą być powzięte uchwały, jeżeli wszyscy członkowie wyrażą na piśmie zgodę na postanowienie, które ma być powzięte, albo na głosowanie pisemne lub głosowanie za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość.

 

Kompetencje

Uchwały walnego zebrania, poza innymi sprawami wymienionymi w statucie, wymaga:

 • rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania zarządu z działalności stowarzyszenia, sprawozdania finansowego za okres kadencji oraz udzielenie absolutorium członkom organów stowarzyszenia z wykonania przez nich obowiązków w okresie kadencji;
 • postanowienie dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu stowarzyszenia lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru;
 • zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego;
 • nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości.

 

Zebranie zwyczajne

 1. Zwyczajne walne zebranie powinno odbyć się w terminie sześciu miesięcy po upływie roku obrotowego poprzedzającego koniec kadencji zarządu.
 2. Przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zebrania powinno być:
 3. rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania zarządu z działalności stowarzyszenia oraz sprawozdań finansowych za okres kadencji;
 4. udzielenie członkom organów stowarzyszenia absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w trakcie kadencji.
 5. Postanowienie ust. 2 pkt. 2 dotyczy wszystkich osób, które pełniły funkcję członków zarządu i komisji rewizyjnej stowarzyszenia w ostatnim roku obrotowym. Członkowie organów stowarzyszenia, których mandaty wygasły przed dniem walnego zebrania, mają prawo uczestniczyć w walnym zebraniu, przeglądać sprawozdanie zarządu i sprawozdanie finansowe wraz z odpisem sprawozdania komisji rewizyjnej oraz podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych (jeśli było sporządzone) i przedkładać do nich opinie na piśmie. Żądanie dotyczące skorzystania z tych uprawnień powinno być złożone zarządowi na piśmie najpóźniej na tydzień przed walnym zebraniem.
 6. W sprawach, o których mowa w ust. 2 i 3, pisemne głosowanie jest wyłączone.
 7. Przedmiotem zwyczajnego walnego zebrania mogą być również inne sprawy niż wymienione w ust. 2.
 8. Za rok obrotowy, w którym działalność stowarzyszenia przez cały czas pozostawała zawieszona i nie doszło do zamknięcia ksiąg rachunkowych na koniec tego roku obrotowego zwyczajne walne zebranie może się nie odbyć na podstawie uchwały członków. W takim przypadku przedmiotem obrad następnego zwyczajnego walnego zebrania są również sprawy, o których mowa w ust. 2, dotyczące roku obrotowego, w którym działalność stowarzyszenia pozostawała zawieszona.

 

Zebranie nadzwyczajne

Nadzwyczajne walne zebranie zwołuje się w przypadkach określonych w statucie, a także gdy organy lub osoby uprawnione do zwoływania walnego zebrania uznają to za wskazane.

 

Miejsce walnego zebrania

 1. Walne zebrania odbywają się w siedzibie stowarzyszenia.
 2. Walne zebranie może się odbyć również w innym miejscu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

 

Zwołanie

 1. Walne zebranie zwołuje zarząd.
 2. Komisja rewizyjna ma prawo zwołania zwyczajnego walnego zebrania, jeżeli zarząd nie zwoła go w terminie określonym w Statucie, oraz nadzwyczajnego walnego zebrania, jeżeli zwołanie go uzna za wskazane, a zarząd nie zwoła walnego zebrania w terminie dwóch tygodni od dnia zgłoszenia odpowiedniego żądania przez komisję rewizyjną.

 

Zaproszenia

 1. Walne zebranie zwołuje się za pomocą listów poleconych lub przesyłek nadanych pocztą kurierską, wysłanych co najmniej dwa tygodnie przed terminem walnego zebrania. Zamiast listu poleconego lub przesyłki nadanej pocztą kurierską, zawiadomienie może być wysłane członkowi pocztą elektroniczną, jeżeli uprzednio wyraził na to pisemną zgodę, podając adres, na który zawiadomienie powinno być wysłane.
 2. W zaproszeniu należy oznaczyć dzień, godzinę i miejsce walnego zebrania oraz szczegółowy porządek obrad. W przypadku zamierzonej zmiany Statutu należy wskazać istotne elementy treści proponowanych zmian.

 

Porządek obrad

 1. W sprawach nieobjętych porządkiem obrad nie można powziąć uchwały, chyba że wszyscy członkowie są reprezentowani na walnym zebraniu, a nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego powzięcia uchwały.
 2. Wniosek o zwołanie nadzwyczajnego walnego zebrania oraz wnioski o charakterze porządkowym mogą być uchwalone, mimo że nie były umieszczone w porządku obrad.

 

Ważność walnego zebrania

Jeżeli statut nie stanowi inaczej, walne zebranie jest ważne bez względu na liczbę reprezentowanych na nim członków.

 

Wyłączenie od głosowania

Członek nie może ani osobiście, ani przez pełnomocnika, ani jako pełnomocnik innej osoby głosować przy powzięciu uchwał dotyczących jego odpowiedzialności wobec stowarzyszenia z jakiegokolwiek tytułu, w tym udzielenia absolutorium, zwolnienia z zobowiązania wobec stowarzyszenia oraz sporu między nim a stowarzyszeniem.

 

Bezwzględna większość głosów

Uchwały zapadają bezwzględną większością głosów, jeżeli postanowienia Statutu nie stanowią inaczej.

 

Kwalifikowana większość

Uchwały dotyczące zmiany Statutu, rozwiązania stowarzyszenia lub zbycia przedsiębiorstwa albo jego zorganizowanej części zapadają większością dwóch trzecich głosów. Uchwała dotycząca istotnej zmiany przedmiotu działalności stowarzyszenia wymaga większości trzech czwartych głosów.

 

Głosowanie

 1. Głosowanie jest jawne.
 2. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach oraz nad wnioskami o odwołanie członków organów stowarzyszenia lub likwidatorów, o pociągnięcie ich do odpowiedzialności, jak również w sprawach osobowych. Poza tym należy zarządzić tajne głosowanie na żądanie choćby jednego z członków obecnych lub reprezentowanych na walnym zebraniu.
 3. Walne zebranie może powziąć uchwałę o uchyleniu tajności głosowania w sprawach dotyczących wyboru komisji powoływanej przez walne zebranie.

 

Protokoły

 1. Uchwały walnego zebrania powinny być sporządzone na piśmie i podpisane przez obecnych lub co najmniej przez przewodniczącego i osobę sporządzającą protokół.
 2. W protokole należy stwierdzić prawidłowość zwołania walnego zebrania i jego zdolność do powzięcia uchwał, wymienić powzięte uchwały, liczbę głosów oddanych za każdą uchwałą i zgłoszone sprzeciwy. Do protokołu należy dołączyć listę obecności z podpisami uczestników walnego zebrania.

 

Rozdział 6. Zmiana statutu.

 

Tryb; wpis

 1. Zmiana statutu wymaga uchwały walnego zebrania i wpisu do rejestru.
 2. Zmiana statutu wymaga kwalifikowanej większości 2/3 głosów, przy obecności co najmniej połowy osób uprawnionych do głosowania.

 

Zgłoszenie zmiany do rejestru

 1. Zmianę statutu zarząd zgłasza do sądu rejestrowego.
 2. Równocześnie z wpisem o zmianie statutu należy wpisać do rejestru zmiany następujących danych:
 • nazwę, siedzibę i adres stowarzyszenia;
 • przedmiot działalności stowarzyszenia;
 • nazwiska, imiona i adresy członków zarządu oraz sposób reprezentowania stowarzyszenia;
 • nazwiska i imiona członków komisji rewizyjnej;
 • czas trwania stowarzyszenia, jeżeli jest oznaczony; jeżeli dane te podlegają wpisowi.

 

Rozdział 7. Sposób uzyskiwania środków finansowych

 

Majątek i fundusze

 1. Majątkiem i funduszami stowarzyszenia gospodaruje Zarząd.
 2. Majątek stowarzyszenia stanowią środki pieniężne i inne składniki majątkowe.

 

Źródła powstania majątku

Źródłami powstania majątku stowarzyszenia są w szczególności:

 • opłaty, wpisowe i składki członkowskie;
 • wpływy z działalności statutowej i gospodarczej;
 • wpływy z roszczeń odszkodowawczych, zadośćuczynienia;
 • dochody z majątku;
 • dotacje, subwencje, dofinansowania, nawiązki, darowizny, zapisy i spadki;
 • dochody z ofiarności publicznej, zbiórek o imprez organizowanych przez Stowarzyszenie.

 

Gospodarka finansowa

 1. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową i rachunkowość zgodnie z prawem powszechnie obowiązującym.
 2. W stowarzyszeniu zabrania się:
 • udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem stowarzyszenia
  w stosunku do jego członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu
  albo w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa w linii prostej,
  lub w linii bocznej do drugiego stopnia, albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”;
 • przekazywania majątku stowarzyszenia na rzecz członków, członków organów
  lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku
  do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach;
 • wykorzystywania majątku stowarzyszenia na rzecz członków oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich,
  chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego;
 • zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie
  stowarzyszenia, oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

 

Rozdział 8. Rozwiązanie i likwidacja stowarzyszenia.

 

Likwidator w stowarzyszeniu

W razie rozwiązania się stowarzyszenia na podstawie własnej uchwały, likwidatorami stowarzyszenia są członkowie jego zarządu, jeżeli uchwała walnego zebrania stowarzyszenia nie stanowi inaczej.

 

Obowiązki likwidatora

 1. Obowiązkiem likwidatora jest przeprowadzenie likwidacji w możliwie najkrótszym czasie, w sposób zabezpieczający majątek stowarzyszenia przed nieuzasadnionym uszczupleniem.
 2. Likwidator w szczególności powinien:
 • zawiadomić sąd o wszczęciu likwidacji i wyznaczeniu likwidatora, z podaniem swego nazwiska, imienia i miejsca zamieszkania;
 • dokonywać czynności prawnych niezbędnych do przeprowadzenia likwidacji, podając do publicznej wiadomości o wszczęciu postępowania likwidacyjnego,
 • po zakończeniu likwidacji zgłosić sądowi wniosek o wykreślenie stowarzyszenia z Krajowego Rejestru Sądowego.
 1. Jeżeli likwidacja nie zostanie zakończona w ciągu roku od dnia jej zarządzenia, likwidatorzy przedstawiają przyczyny opóźnienia sądowi, który w razie uznania opóźnienia za usprawiedliwione przedłuża termin likwidacji lub zarządza zmianę likwidatorów.

 

Majątek likwidowanego stowarzyszenia

Majątek stowarzyszenia przeznacza się na cel określony w uchwale walnego zebrania o likwidacji stowarzyszenia. W razie braku postanowienia uchwały w tej sprawie, sąd orzeka o przeznaczeniu majątku na określony cel społeczny.

 

Koszty likwidacji

Koszty likwidacji pokrywa się z majątku stowarzyszenia.

 

Rozdział 9. Postanowienia końcowe

 

Oznaczanie pism

Pisma i zamówienia składane przez stowarzyszenie w formie papierowej i elektronicznej, a także informacje na stronach internetowych stowarzyszenia, powinny zawierać:

 • nazwę stowarzyszenia, jego siedzibę i adres;
 • oznaczenie sądu rejestrowego, w którym przechowywana jest dokumentacja Stowarzyszenia oraz numer pod którym Stowarzyszenie jest wpisane do rejestru;
 • numer identyfikacji podatkowej (NIP).

 

Przepisy prawa

W sprawach nie uregulowanych w statucie mają zastosowanie w szczególności przepisy:

 • ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 roku prawo o stowarzyszeniach,
 • ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;
 • ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku kodeks cywilny.